دانلود پایان نامه

 

عنوان کامل پایان نامه :

 مقایسه ی تأثیر هوش هیجانی و هوش بازاریابی

قسمتی از متن پایان نامه :

مدیریت روابط(مهارت‌های اجتماعی)[1]

و آخرین بعد از هوش هیجانی گلمن، بعد مدیریت روابط می باشد، چگونگی تعامل با افراد را در موقعیتهای هیجانی نشان می‌دهد. که به آن مهارت اجتماعی هم گفته می گردد کنترل دقیق احساسات خود، واکنش مناسب، کار گروهی، توان گفتگو و ارتباط شفاف می باشد. گلمن معتقد می باشد که افرادی می‌خواهند در ایجاد ارتباط با دیگران مؤثر واقع شوند و بایستی توانایی تشخیص، تفکیک و کنترل احساسات خود را داشته باشند و سپس از طریق همدلی یک ارتباط مناسب مستقر کنند. افراد فقط از طریق مهارت‌های اجتماعی بالا می‌دانند در کجا و چه موقع از خود حالت هیجانی نشان دهند(نوکا و آهیازو[2]، 2009: 867)

گلمن بر این باور می باشد که اگر ما قادر به کنترل حالات روحی و خلق و خوی هیجانی خود نبوده و مهارت‌های ضروری همدلی را در خود ایجاد نکنیم. در مدیریت اثربخش هیجانی، موفقیت‌های چندانی نخواهیم داشت بر عکس، افراد دارای هوش هیجانی از این مهارت در جهت نیل به رسالتهای سازمان بهره می‌برند. مؤلفه مدیریت روابط، از نگاه گلمن، بسیاری از مهارت‌های ضروری برای موفقیت در موقعیتهای اجتماعی را در خود دارد. ارتباطات نیز، عنصر اساسی در مدیریت روابط می باشد(گلمن، 2001: 26-14).

توانایی ابراز صمیمیت و محبت به دیگران را ارتباط یا تقویت مناسبات می‌گویند. این کار با بروز رفتارهای کلامی و غیرکلامی برای ابراز قدردانی و تشکر از دیگران صورت می‌گیرد(وانامارکر[3]، 2005: 14).

بالاخره، وظایف افراد پیچیده تر می گردد و نیاز به همیاری بیشتری احساس می گردد.، مهارت‌های ارتباطی از اهمیتی محوری برخوردار می شوند. برای نمونه هر شرکت بزرگی بایستی فرد کلیدی را در میان واحد‌های خود توزیع کند، زیرا که این کار یک تیم بالفعل ایجاد می کند.به اعتقاد گلمن، هوش هیجانی، مجموعه‌ای از توانمندی هایی می باشد که باعث تشخیص، انعکاس و سازگاری هیجانی در خود و آگاهی از عواطف دیگران می گردد. او اخیراً برای هر قلمرو، ویژگی هایی را قائل می گردد که عبارت می باشد از:

– هر یک از مؤلفه‌های هوش هیجانی به تنهایی تأثیر منحصر بفردی بر عملکرد شغلی دارد.

– هر یک از آنها، تا حدی با دیگر مؤلفه‌ها، تعامل محکمی دارد. به بیانی دیگر، مؤلفه‌های هوش هیجانی دارای وابستگی متقابل هستند.

– ظرفیت‌های هوش هیجانی نسبت به یکدیگر، جایگاه سلسله مراتبی دارند. مثلاً: خود آگاهی برای خود تطبیقی و همدلی ضروری می باشد. خود تنظیمی و خود آگاهی هم، مبنایی برای انگیزش می گردد(گلمن، 2001: 26-12).

جدول 2-1.مؤلفه‌های هوش هیجانی(اقتباس از بار- آن و پارکر، 2000و کاننت، 2004)

[1]. Relationship Managemen

[2]. Nwokah, N.G & Ahiauzu, A.I

[3]. Wannamaker


سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-4-1.هدف کلی پژوهش

مقایسه‌ی تأثیر هوش هیجانی و هوش بازاریابی بر توفیق بنگاه‌های اقتصادی در بازاریابی

(مطالعه موردی: شهرک صنعتی بوعلی همدان)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-4-2.اهداف جزئی پژوهش:

1.تعیین اندازه هوش هیجانی مدیران

2.تعیین اندازه هوش بازاریابی مدیران

3.تعیین تأثیر هوش هیجانی بر توفیق بنگاه‌های اقتصادی

4.تعیین تأثیر هوش بازاریابی بر توفیق بنگاه‌های اقتصادی

5.مقایسه تأثیر هوش بازاریابی و هوش هیجانی بر توفیق بنگاه‌های اقتصادی

 مقایسه ی تأثیر هوش هیجانی و هوش بازاریابی مقایسه ی تأثیر هوش هیجانی و هوش بازاریابی