دانلود پایان نامه

 

عنوان کامل پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 مقایسه ی تأثیر هوش هیجانی و هوش بازاریابی

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست نمودارها

عنوان                                                     صفحه

نمودار 4-1.درصد فراوانی جنسیتی مدیران و مسئولان بازاریابی شهرک صنعتی بوعلی همدان…………………………………….. 85

نمودار 4-2.درصد فراوانی سنی مدیران و مسئولان بازاریابی شهرک صنعتی بوعلی همدان…………………………………….. 86

نمودار 4-3.درصد فراوانی سابقه فعالیت اقتصادی مدیران و مسئولان بازاریابی شهرک صنعتی…………………………….. 87

نمودار 4-4.درصد فراوانی سابقه فعالیت مدیران و مسئولان بازاریابی شهرک صنعتی در بنگاه فعلی……………………………… 88

نمودار 4-5.درصد فراوانی زمینه فعالیت مدیران و مسئولان بازاریابی شهرک صنعتی در بنگاه فعلی……………………………… 89

نمودار 4-6.درصد فراوانی اندازه تحصیلات مدیران و مسئولان بازاریابی شهرک صنعتی…………………………………………… 90

نمودار 4-7 توزیع فراوانی اندازه هوش بازاریابی مدیران و مسئولان بازاریابی شهرک صنعتی با منحنی نرمال………………. 91

نمودار 4-8. توزیع فراوانی اندازه هوش هیجانی مدیران و مسئولان بازاریابی شهرک با منحنی نرمال……………………………… 92

نمودار 4-9. توزیع فراوانی اندازه توفیق پاسخگویان در امر بازاریابی با منحنی نرمال…………………………………….. 93

نمودار 4-10. توزیع فراوانی اندازه توفیق پاسخگویان در تجزیه و تحلیل بازار با منحنی نرمال…………………………….. 94

نمودار 4-11. توزیع فراوانی اندازه توفیق پاسخگویان در انتخاب بازارهای هدف با منحنی نرمال………………………………. 95

نمودار 4-12. توزیع فراوانی اندازه توفیق پاسخگویان در ترکیب عناصر بازاریابی با منحنی نرمال…………………………. 96

نمودار 4-13. توزیع فراوانی اندازه توفیق پاسخگویان در تلاشهای بازاریابی با منحنی نرمال………………………………….. 97


فهرست شکل­ها

عنوان                                                     صفحه

شکل 1-1. مدل عملیاتی پژوهش……………………….. 12

شکل 2-1. مدل هوش هیجانی

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-4-1.هدف کلی پژوهش

مقایسه‌ی تأثیر هوش هیجانی و هوش بازاریابی بر توفیق بنگاه‌های اقتصادی در بازاریابی

(مطالعه موردی: شهرک صنعتی بوعلی همدان)

1-4-2.اهداف جزئی پژوهش:

1.تعیین اندازه هوش هیجانی مدیران

2.تعیین اندازه هوش بازاریابی مدیران

3.تعیین تأثیر هوش هیجانی بر توفیق بنگاه‌های اقتصادی

4.تعیین تأثیر هوش بازاریابی بر توفیق بنگاه‌های اقتصادی

5.مقایسه تأثیر هوش بازاریابی و هوش هیجانی بر توفیق بنگاه‌های اقتصادی

 مقایسه ی تأثیر هوش هیجانی و هوش بازاریابی مقایسه ی تأثیر هوش هیجانی و هوش بازاریابی