دانلود پایان نامه

 

عنوان کامل پایان نامه :

تاثیر قابلیت های بازاریابی بر عملکرد موسسات بانکی

قسمتی از متن پایان نامه :

.مقدمه………………………………………………………………………………………………………………….88

5-2.نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………..88

5-2-1.نتایج آمار توصیفی……………………………………………………………………………………………88

5-2-2.نتایج آمار استنباطی………………………………………………………………………………………….89

5-3.پیشنهادات پژوهش……………………………………………………………………………………………….92

5-3-1.پیشنهادات بر مبنای یافته های پژوهش…………………………………………………………………..92

5-3-2.پیشنهادات برای تحقیقات آتی………………………………………………………………………….94

5-3-3.محدودیت های پژوهش………………………………………………………………………………….94

فهرست منابع…………………………………………………………………………………………..96

چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………..105

پرسش نامه پژوهش………………………………………………………………………………………………..106

عنوان                                         فهرست جداول                              صفحه

جدول 4-1……………………………………………………………………………………………………………67

جدول 4-2……………………………………………………………………………………………………………68

جدول 4-3……………………………………………………………………………………………………………69

جدول 4-4………………………………………………………………………………………………………….70

جدول 4-5…………………………………………………………………………………………………………71

جدول 4-6…………………………………………………………………………………………………………72

جدول 4-7…………………………………………………………………………………………………………73

جدول 4-8………………………………………………………………………………………………………..74

جدول 4-9…………………………………………………………………………………………………………75

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

جدول 4-10……………………………………………………………………………………………………..76

جدول 4-11…………………………………………………………………………………………………….77

جدول 4-12……………………………………………………………………………………………………78

جدول 4-13……………………………………………………………………………………………………82

جدول 4-14……………………………………………………………………………………………………83

 

 

 

 

عنوان                                    فهرست نمودارها/ اشکال                        صفحه

شکل 1-1……………………………………………………………………………………………………………….7

شکل 2-1……………………………………………………………………………………………………………..23

شکل 2-2………………………………………………………………………………………………………………24

شکل 2-3……………………………………………………………………………………………………………27

شکل 2-4……………………………………………………………………………………………………………41

شکل 2-5…………………………………………………………………………………………………………….51

نمودار 4-1…………………………………………………………………………………………………………67

نمودار 4-2………………………………………………………………………………………………………….68

نمودار 4-3…………………………………………………………………………………………………………69

نمودار 4-4………………………………………………………………………………………………………..70

نمودار 4-5……………………………………………………………………………………………………….71

نمودار 4-6……………………………………………………………………………………………………..72

نمودار 4-7…………………………………………………………………………………………………………73

نمودار 4-8………………………………………………………………………………………………………..74

نمودار 4-9………………………………………………………………………………………………………75

نمودار 4-10……………………………………………………………………………………………………76

نمودار 4-11…………………………………………………………………………………………………..77

نمودار 4-12…………………………………………………………………………………………………..78

نمودار 4-13………………………………………………………………………………………………….79

نمودار 4-14……………………………………………………………………………………..

.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

  1. گسترش چهارچوب بازار محوری از طریق مطالعه سه هدف استراتژیک مشتری مداری، رقیب محوری وگرایش به نواوری
  2. برآورد اثر غیر مستقیم قابلیت های بازاریابی بر ارتباط میان اهداف استراتژیک و عملکرد
  3. مطالعه ارتباط اهداف ـ عملکرد استراتژیک در سطح مدیران شعب در موسسات بانکی
  4. مطالعه تأثیر تلاطم محیطی و ساختار سازمانی در اتخاذ اهداف استراتژیک

تاثیر قابلیت های بازاریابی بر عملکرد موسسات بانکی