دانلود پایان نامه

 

عنوان کامل پایان نامه :

ارتباط میان سرمایه اجتماعی و مولفه‌های اخلاق حرفه‌ای

قسمتی از متن پایان نامه :

) مدل سرمایه اجتماعی CLRLA

بر پایه‏ این مدل، سرمایه‌ی اجتماعی شامل منابعی می باشد که موجب افزایش ظرفیت‏ جامعه، سازمان می‏گردد. در سطح فردی، این منابع شامل شناخت و هویت می باشد. مقصود از منابع شناخت و دانش، دانستن منبع اطلاعات و شیوه‏های انجام کار و یا برطرف‏ کردن معضلات پیش آمده در شبکه می‏باشد. منابع هویت، تصریح به هنجارها و ارزش ها دارد، به تعبیری منبع هویت به این که افراد تا چه اندازه دارای ارزش ها و بینش‏های‏ مشترک بوده و قادر به کار با دیگران هستند تمرکز دارد. این منابع شناخت و هویت در سطح اجتماع و سازمان باهم تلفیق شده و منبعی از سرمایه‌ی اجتماعی برای آن‏ سازمان/ اجتماع پدید می‏آورند که در سطح میانی به زیرساخت های ارزشی و تعاملی‏ سازمان مربوط و در سطح کلان به زیرساخت های مراوده‏ای و ارتباطی اجتماعی ختم می‏گردد.

 

2-1-4- 6) مدل سرمایه اجتماعی SCAT

بین و هیکس مدل نسبتا جامع کیفی ارائه کرده که به تحلیل سرمایه‌ی اجتماعی در سطح سازمانی پرداخته می باشد که به مدل‏SCAT   معروف می باشد که برای اولین بار در سال 1998 ارائه گردید. مدل‏ SCAT کوشش در تصویر ابعاد و ترکیب سرمایه اجتماعی در سطح سازمان دارد (Krishna, 1999).

در این مدل، سرمایه اجتماعی به دو سطح کلان و خرد تقسیم شده می باشد، سطح کلان‏ تصریح به محیطی دارد که سازمان در آن فعالیت دارد که شامل تأثیر قوانین، چارچوب‏ حقوقی، نوع حکومت و نظام سیاسی، اندازه عدم تمرکز و اندازه مشارکت سیاسی افراد در خط مشی کلان می باشد. سرمایه اجتماعی در سطح خرد به دو بعد شناختی و ساختاری تقسیم شده می باشد. بعد شناختی به بخش نامحسوس سرمایه‌ی اجتماعی مانند ارزش ها، عقاید، توجه ها، رفتار و هنجارهای اجتماعی می‏پردازد. ارزش های شناختی به روحیه‌ی اعتماد و یکپارچگی‏ اعضاء و همین‏گونه ارتباط متقابل که میان اعضای یک جامعه هست می‏پردازد. این‏  ارزش ها شرایطی را در جامعه/ سازمان به وجودمی‏آورند که در آن اعضاء برای تولید کالای‏ مشترک می‏توانند باهم همکاری نمایند. بعد ساختاری سرمایه‌ی اجتماعی دربرگیرنده‌ی ساختارها و شبکه‏هایی می باشد که حاوی فرآیندهای تصمیم‏گیری جمعی و روشن، رهبران‏ پاسخگو و مسئولیت متقابل می باشد.                                             سززبزبزالرسسssss

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

شکل2-2) مدل SCAT (Krishna, 1999) .

اگرچه پرداختن به سرمایه‌ی اجتماعی در سطح کلان ضروری می باشد اما مدل   SCATتلاش دارد تا با ارائه‌ی شاخص هایی به اندازه‏گیری سطح آن پرداخته و کوشش دارد تا اندازه‏ سرمایه‌ی اجتماعی را در شرکت ها، سازمان ها اندازه‏گیری نماید.

 

 

2-1-4-7) مدل کمّی اندازه‏گیری سرمایه اجتماعی

سرمایه‌ی اجتماعی تابعی می باشد از مجموع ارزش منابع در اختیار اعضای شبکه ضرب در احتمال این که این اعضاء منابع را در اختیار فرد قرار دهند (در صورتیکه فرد به این منابع محتاج باشد).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

الف- هدف اصلی:

تعیین ارتباط میان سرمایه اجتماعی و اخلاق حرفه‌ای در اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان.

 

ب- اهداف فرعی:

1- تعیین ارتباط میان سرمایه شناختی و اخلاق حرفه‌ای در بین اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان.

2– تعیین ارتباط میان سرمایه ارتباطی و اخلاق حرفه‌ای در بین اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان.

3- تعیین ارتباط میان سرمایه ساختاری و اخلاق حرفه‌ای در بین اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان.

ارتباط میان سرمایه اجتماعی و مولفه‌های اخلاق حرفه‌ای