دانلود پایان نامه

 

عنوان کامل پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 عوامل موثر در مدیریت پایدار منابع آب کشاورزی 

قسمتی از متن پایان نامه :

پیشینه پژوهش

2-8-1-تحقیقات انجام شده در خارج از کشور

در دهه اخیر در سطح بین المللی ، مطالعات در زمنیه مدیریت منابع آب انجام گرفته ، مانند پژوهش هایی در زمینه مدیریت یکپارچه منابع آب توسط لنتون (Lenton) (2011) ، مدیریت آب زیرزمینی توسط لوپزگان (Lopez-Gunn) (2011) ، صرفه جویی آب کشاورزی و مدیریت پایدار آب زیرزمینی در شمال چین توسط یاکان (Yukun) (2010)، ارزیابی سیاستها و نهادهای کار کشاورزی بر مدیریت آب کشاورزی خرده مالکان در زیمباوه توسط نایاگامبو (Nyagumbo) (2010)، مهار آب، تولید محصول مدیریت آب کشاورزی، شناخت توجه کشاورزان نسبت به راندمان آبیاری ، توسط ناکس (Knox) (2011)، آثاری هسند که در زمینه مدیریت آب در بخش کشاورزی تالیف و تهیه شده اند.

زایکنگ(2010) در پژوهش خود تحت عنوان “جدول داده- بکار گیری عوامل- ستانده منابع آب و کاربرد آن در ایالت شانسای چین” برای برآورد ارزش اقتصادی آب روش تابع تولید ترانسلوگ و برنامه ریزی خطی مورد بهره گیری قرار داده و ارزش آب در فعالیت های مختلف را مشخص نموده می باشد.

گنزالو (2012) در پژوهش خود تحت عنوان ” یک هیبرید مدل داده- ستانده آب” برای تجزیه و تحلیل ارتباط بین آب و بخش های اقتصادی از دو مدل داده- ستانده بهره گیری نموده می باشد، که با ایجاد روابط بین بخشهای تولیدی و بخش آب, اجازه یک ارزیابی مستقیم و غیر مستقیم انعکاس تغییرات در حجم فعالیت ها را می دهد.

در پژوهش دیگری کالاخن (2010) ارزش آب برای مصارف صنعتی را با بهره گیری از توابع تقاضای آب وتوابع هزینهْ کل شرکت ها تخمین زده می باشد . نتایج تخمین ها نشان می دهد که ارزش بهره وری نهایی آب برای صنعت بطور متوسط 205 یوان بر متر مکعب می باشد.همچنین متوسط کشش قیمتی تقاضای آب صنعتی حدود 1/0 می باشد که نشان می دهد قیمت گذاری اهرمی مناسب برای دولت چین به مقصود بهره گیری کارا از آب می باشد.

وگری (2009) در پژوهش خود تحت عنوان” ارزیابی آب به عنوان یک کالا ی اقتصادی در مناطق خشک” آغاز تغییرات مصرف آب , اشتغال و کارایی مصرف آب را در زیر بخش های کشاورزی شامل محصولات برنج, نیشکر, سوژا, ذرت و غیره که با بهره گیری از آبهای زیر زمینی آبیاری می گردند مورد مطالعه قرار داده واستراتژی مناسب برای این منطقه (ماهاشترای) را، حداکثر کردن بهره گیری از زیر واحد آب اظهار کرده می باشد وازاستراتژیهای قابل کاربرد دیگر جایگزین کردن محصولات و جلوگیری از تبخیر و تعرق با مالچ پاشی و افزودن مواد به خاک، عنوان نموده می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-4- اهداف پژوهش

1-4-1- هدف اصلی

هدف اصلی این پژوهش تعیین تأثیر عوامل مدیریتی موثر بر مدیریت منابع آب کشاورزی و توانمندسازی کشاورزان در برخورداری از بازده محصولات بیشتر می باشد

1-4-2- اهداف فرعی

اهداف فرعی که در این پزوهش دنبال می شوند عبارتند از:

1- شناسایی عوامل مدیریتی موثر بر کاهش اتلاف منابع آب کشاورزی

2- افزایش عملکرد مدیریت منابع آب کشاورزی و  توسعه پایدار محصولات زراعی

3- ترویج الگوی مصرف بهینه منابع آب کشاورزی و افزایش بهره وری ارضی کشاورزی

عوامل موثر در مدیریت پایدار منابع آب کشاورزی