دانلود پایان نامه

 

عنوان کامل پایان نامه :

ارتباط میان سرمایه اجتماعی و مولفه‌های اخلاق حرفه‌ای

قسمتی از متن پایان نامه :

فصل سوم: روش اجرای پژوهش

3- 1) مقدمه   …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  80

3- 2) روش پژوهش   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  80

3- 3) جامعه آماری   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 81

3- 4) نمونه آماری   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 81

3- 5) ابزار جمع آوری داده‌ها   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  82

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

3- 5 – 1) پرسش نامه   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  83

3- 6) روایی و پایایی ابزار گرد آوری داده ها   …………………………………………………………………………………………………………………………………. 84

3- 6 – 1) روایی   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  84

3- 6 – 1- 1) روایی صوری و محتوایی   ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 84

3- 6 – 1- 2) روایی سازه   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  84

3- 6 – 2) پایایی   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  92

3- 7) روش تجزیه و تحلیل داده‌ها   …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 93

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4- 1) مقدمه   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….   95

4- 2) آمار توصیفی   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  96

4- 2- 1) متغیرهای جمعیت شناختی   ………………………………………………………………………………………………………………………………………..  96

4- 2- 2) متغیرهای پژوهش   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  102

4- 2- 2- 1) بعد سرمایه ارتباط‌ای   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 102

4- 2- 2- 2) بعد سرمایه شناختی   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….  103

4- 2- 2- 3) بعد سرمایه ساختاری   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 104

4- 2- 2- 4) سرمایه اجتماعی   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  105

4- 2- 2- 5) اخلاق حرفه‌ای   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 106

4- 3) مطالعه نرمال بودن داده‌ها   …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 107

4- 4) آمار استنباطی   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  108

4– 5) ارائه مدل و نتایج تحلیل ضرایب مسیر ……………………………………………………………………………………………………………………………  112

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5- 1) مقدمه   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………   116

5- 2) نتایج آمار توصیفی   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  116

5- 3) نتایج آمار استنباطی   …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  118

5- 4) ارائه مدل عملیاتی از مدل مفهومی   ………………………………………………………………………………………………………………………………….  120

5- 5) پیشنهادات پژوهش   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………   121

5- 6) محدودیت‌های پژوهش   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  125

منابع و ماخذ   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..   127

پیوست   …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………   135

چکیده انگلیسی   …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..   160

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

الف- هدف اصلی:

تعیین ارتباط میان سرمایه اجتماعی و اخلاق حرفه‌ای در اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان.

 

ب- اهداف فرعی:

1- تعیین ارتباط میان سرمایه شناختی و اخلاق حرفه‌ای در بین اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان.

2– تعیین ارتباط میان سرمایه ارتباطی و اخلاق حرفه‌ای در بین اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان.

3- تعیین ارتباط میان سرمایه ساختاری و اخلاق حرفه‌ای در بین اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان.

ارتباط میان سرمایه اجتماعی و مولفه‌های اخلاق حرفه‌ای