دانلود پایان نامه

 

عنوان کامل پایان نامه :

ارتباط میان سرمایه اجتماعی و مولفه‌های اخلاق حرفه‌ای

قسمتی از متن پایان نامه :

تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها

1-7-1) متغیر مستقل ( سرمایه اجتماعی )

الف) تعریف مفهومی:

سرمایه‌ی اجتماعی به پیوندها و ارتباطات میان اعضای یک شبکه اجتماعی به عنوان منبعی با ارزش تصریح دارد و از طریق هنجارها و اعتماد متقابل موجب تحقق اهداف اعضاء می گردد (قنادان و اندیشمند، 1388).

سرمایه اجتماعی همچنین عبارت می باشد از پیوندهای بین افراد (شبکه های اجتماعی) و هنجارهای اعتماد و عمل و عکس و العمل متقابل که از این پیوندها ناشی می شوند (پانتام، 1380).

ب) تعریف عملیاتی:

مقصود از سرمایه اجتماعی در این پژوهش میانگین نمرات کسب شده از پاسخ به سوالات 1 تا 12 پرسشنامه سرمایه اجتماعی می باشد. که در سه بعد سرمایه شناختی، سرمایه ارتباطی، سرمایه ساختاری عملیاتی شده می باشد.

1-7-1-1) سرمایه شناختی

الف) تعریف مفهومی:

این بعد در برگیرنده اندازه اشتراک کارکنان درون یک شبکه اجتماعی در یک دیدگاه، یا درک مشترک میان آنان می باشد؛ و به ماهیت ارتباطات میان افراد در یک سازمان، پرداخته و شامل موارد زیر می گردد: زبان و کدهای مشترک و روایت های مشترک (Nahapiet & Ghoshal,1998).

ب) تعریف عملیاتی:

مقصود از سرمایه شناختی در این پژوهش میانگین نمرات کسب شده از پاسخ به سوالات 8 تا 9 پرسشنامه سرمایه شناختی می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

الف- هدف اصلی:

تعیین ارتباط میان سرمایه اجتماعی و اخلاق حرفه‌ای در اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان.

 

ب- اهداف فرعی:

1- تعیین ارتباط میان سرمایه شناختی و اخلاق حرفه‌ای در بین اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان.

2– تعیین ارتباط میان سرمایه ارتباطی و اخلاق حرفه‌ای در بین اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان.

3- تعیین ارتباط میان سرمایه ساختاری و اخلاق حرفه‌ای در بین اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ارتباط میان سرمایه اجتماعی و مولفه‌های اخلاق حرفه‌ای