دانلود پایان نامه

 

عنوان کامل پایان نامه :

ارتباط میان سرمایه اجتماعی و مولفه‌های اخلاق حرفه‌ای

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                           صفحه

چکیده     ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  1

فصل اول: کلیات پژوهش

1- 1) مقدمه   …………………………………………………………………………………………..   3

1- 2) اظهار مسئله    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..   4

1- 3) اهمیت و ضرورت پژوهش    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….   7

1- 4) اهداف پژوهش   ……………………………………………………… .  8

1- 5) فرضیه‌های پژوهش   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  9

1- 6) چارچوب نظری پژوهش   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  9

1- 7) تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها   …………………………………………………………………………………………………………………………………   12

1- 7- 1) سرمایه اجتماعی    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  12

1- 7- 2) اخلاق حرفه‌ای   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..   14

1- 8) قلمرو پژوهش   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….   16

فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش

2- 1) بخش اول –  سرمایه اجتماعی

2- 1- 1) مقدمه   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  19

2- 1- 2) تاریخچه   …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  19

2- 1- 3) مفهوم سرمایه اجتماعی   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 20

2- 1- 4) مبانی نظری سرمایه اجتماعی   …………………………………………………………………………………………………………………………………….  23

2- 1- 4- 1) تئوری پیوند ضعیف …………………………………………………………………………………………………………………………………………………  23

2- 1- 4- 2) تئوری شکاف ساختاری   ……………………………………………………………………………………………………………………………………..   23

2- 1- 4- 3) تئوری منابع اجتماعی   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………  24

2- 1- 4- 4) مدل کیفی سرمایه اجتماعی   …………………………………………………………………………………………………………………………………  25

2- 1- 4- 5) مدل CLRLA   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  26

2- 1- 4- 6) مدل SCAT   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  27

2- 1- 4- 7) مدل کمی برای سرمایه اجتماعی   ………………………………………………………………………………………………………………………  29

2- 1- 4- 8) مدل سرمایه اجتماعی گوشال و ناهاپیت   …………………………………………………………………………………………………………  30

2- 1- 4- 9) مدل سرمایه اجتماعی استون   ……………………………………………………………………………………………………………………………..  32

2- 1- 4- 10) دیدگاه سرمایه اجتماعی هسلی و همکاران    ……………………………………………………………………………………………….   33

2- 1- 4- 11) چارچوب سرمایه اجتماعی مشترک و اعتبار مشترک ( شهرت مشترک ) ویدمن و همکاران  ……………….. 33

2- 1- 4- 12) مدل سرمایه اجتماعی لینا و وان بورن   …………………………………………………………………………………………………………..  34

2- 1- 4- 13) مدل سرمایه اجتماعی لاک لی   ………………………………………………………………………………………………………………………..  34

2- 1- 4- 14) رویکرد کندی در سرمایه اجتماعی   ……………………………………………………………………………………………………………….  35

2- 1- 5) مزایای سرمایه اجتماعی   …………………………………………………………………………………………………………………………………………..  38

2- 1- 6) دیدگاه های انتقادی پیرامون سرمایه اجتماعی   ……………………………………………………………………………………………………   39

2- 1- 7) نشانه‌های ضعف سرمایه‌های اجتماعی در سازمان ها   ……………………………………………………………………………………….. 42

2- 1- 8) عوامل مؤثر بر شکل گیری سرمایه اجتماعی   ………………………………………………………………………………………………………  43

2- 1- 9) روش های اندازه گیری سرمایه اجتماعی   ……………………………………………………………………………………………………………  45

2- 1- 10) سرمایه اجتماعی و آموزش عالی   ……………………………………………………………………………………………………………………….  46

2- 2) بخش دوم –  اخلاق حرفه‌ای

2- 2- 1) مقدمه   …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  50

2- 2- 2 ) تعاریف اخلاق حرفه‌ای   ………………………………………………………………………………………………………………………………………….  50

2- 2- 3) تاریخچه اخلاق حرفه‌ای   …………………………………………………………………………………………………………………………………………  52

2- 2- 4) اخلاق حرفه‌ای در دانشگاه   …………………………………………………………………………………………………………………………………….   53

2- 2- 5) اعضای هیأت علمی و اخلاق حرفه‌ای   ………………………………………………………………………………………………………………..   54

2- 2- 6) ابعاد اخلاق حرفه‌ای در دانشگاه   ……………………………………………………………………………………………………………………………   55

2- 2- 6- 1) مسئولیت علمی   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………   55

2- 2- 6- 2) باور به خودکارایی   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 62

2- 2- 6- 3) حس تعلق به اجتماع علمی   …………………………………………………………………………………………………………………………………  63

2- 2- 7) عوامل مؤثر  بر اخلاق حرفه‌ای اساتید دانشگاه   ……………………………………………………………………………………………………..  65

2- 2- 7- 1) فرهنگ رشته‌ها    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  65

2- 2- 7- 2) فرهنگ نهادی   …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 66

2- 2- 7- 3) فرهنگ نظام ملی   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 66

2- 2- 8) استراتژی درونی کردن اخلاق حرفه‌ای دانشگاهی   ………………………………………………………………………………………………… 67

2- 3) بخش سوم – پیشینه پژوهش

2- 3- 1) مطالعات داخلی   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  72

2- 3- 2) مطالعات خارجی   …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  77

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

الف- هدف اصلی:

تعیین ارتباط میان سرمایه اجتماعی و اخلاق حرفه‌ای در اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان.

 

ب- اهداف فرعی:

1- تعیین ارتباط میان سرمایه شناختی و اخلاق حرفه‌ای در بین اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان.

2– تعیین ارتباط میان سرمایه ارتباطی و اخلاق حرفه‌ای در بین اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان.

3- تعیین ارتباط میان سرمایه ساختاری و اخلاق حرفه‌ای در بین اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان.

ارتباط میان سرمایه اجتماعی و مولفه‌های اخلاق حرفه‌ای