عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر سازه ها و متغیرهای تأخیری بر ساختار سرمایه

قسمتی از متن پایان نامه :

9-2 عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه

در این بخش بعضی از ویژگی هایی که تئوریهای مختلف ساختار سرمایه (خصوصاً تئوری مصالحه و تئوری ترجیحی) حدس زده اند و ممکن می باشد بر انتخاب ساختار سرمایه شرکت اثر بگذارد به گونه مختصر اظهار خواهیم نمود.

1-9-2 گروه صنعت

تحقیقات مختلف نشان داده می باشد که هر صنعت دارای اهرم خاص خود می باشد. دلیل اینکه هر صنعت دارای اهرم مالی خاصی می باشد آن می باشد که هر صنعت دارای ریسک تجاری خاص خود می باشد و از آنجایی که ریسک تجاری هر صنعت فرق می کندبنابراین اهرم مالی هر صنعت نیز با صنعت دیگر متفاوت می باشد.

تحقیقات زیادی پیرامون صنعت و تأثیر آن برساختار سرمایه صورت گرفته می باشد. بعنوان نمونه تحقیقاتی که از سوی برادلی و همکاران 1984، و کسترک، 1986، صورت گرفته نشان داده که صنایع دارو و ابزار، الکترونیک و چوب غالباً دارای اهرم پایین هستند. از سوی دیگر صنایع کاغذ و فولاد خطوط هواپیمایی و سیمان غالباً دارای اهرم بالا می باشند. پس با در نظر داشتن تحقیقات انجام گرفته می توان گفت که هر صنعت دارای اهرم خاصی می باشد. همچنین ،تیتمن 1986، حدس زده شرکتهایی که تولیدات مشابه دارند نیازمند خدمات مشابه هستند. پس این شرکتها بایستی دارای اهرم مشابه باشند. از سوی دیگر در تحقیقاتی که از سوی پرفسور اسکات ،1972، صورت گرفت نشان داد که اولاً بین صنعت و ساختار سرمایه شرکت ارتباط هست. یعنی اینکه هر صنعت دارای یک اهرم خاص می باشد و ثانیاً اهرم در بین گروههای صنعت دارای انحراف بزرگتر از درون گروههای صنعت می باشد. هنچنین او ثابت نمود که شرکت های باریسک تجاری مشابه دارای ساختار سرمایه مشابه می باشند (شیخ الملوکی،1386،ص34)1.

2-9-2 اندازه شرکت

تعدادی از محققان حدس زده اند که نسبت های اهرمی ممکن می باشد به اندازه شرکت وابسته باشد.  وارند 1972، و انگ، چاولک کانل، 1972، شواهدی ارائه کردند مبنی بر اینکه هزینه های مستقیم ورشکستگی به اندازه شرکت ارتباط دارند. همچنین بایستی توجه نمود که شرکتهای بزرگ که دارای تنوع فعالیت بیشتر هستند کمتر مستعد ورشکستگی می باشند و در نتیجه شرکتهای بزرگتر دارای اهرم بزرگتری نیز باشد. هزینه انتشار بدهی و اوراق بهادار (سهام) به اندازه شرکت وابسته می باشد. شرکتهای کوچک، برای انتشار سهام جدید و بدهی های بلند مدت بایستی هزینه بیشتری را نسبت به شرکتهای بزرگتر متقبل شوند . دلیل اینکه اعتبار دهندگان تمایل بیشتری برای پرداخت وام و اعتبار به شرکتهای بزرگ دارند آن می باشد که اعتبار دهندگان عقیده دارند که شرکتهای بزرگ توانایی بیشتری در پرداخت دیون خود نسبت به شرکتهای کوچک دارند. محققان در تحقیقات خود شاخص های مختلفی را برای اندازه شرکت بکار برده اند، مثلاً اسکات و مارتین ،1977، ارزش دفتری مجموع دارایی ها را به عنوان شاخص اندازه شرکت بکار برده اند. فری و جونز ،1979، دو شاخص  یکی میانگین مجموع دارایی ها و دیگری میانگین فروش را بعنوان شاخص اندازه شرکت بکار برده اند. و تیتمن و وسلز ،1988، نیز لگاریتم طبیعی مجموع فروش و لگاریتم طبیعی مجموع دارایی ها را به عنوان شاخص اندازه شرکت بهره گیری کرده اند (شیخ الملوکی،1386،ص34)1.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

3-9-2 نرخ رشد شرکت

شرکتهایی که نرخ رشد بالایی دارند، اتکاء بیشتری روی بدهی دارند. زیرا احتیاجات مالی این قبیل شرکت ها بالاست و این احتیاجات نمی تواند از طریق منابع داخلی در حد کافی تأمین گردد پس آنها بایستی اتکاء بیشتری روی تأمین مالی خارجی نمایند زمانی که هزینه تأمین مالی از طریق سهام بعنوان یک روش تأمین مالی خارجی به علت پایین بودن قیمت بازار سهام و هزینه های انتشار بالا، نسبت به سایر روش ها بالا باشد، پس شرکت ها ترجیح می دهند که نیاز مالی خود را از طریق بدهی تأمین مالی نمایند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:

با در نظر داشتن اینکه تحقیقات تجربی نتایج متناقضی را در مورد چگونگی انتخاب ساختار سرمایه برای شرکت ها ارائه داده اند و اطلاعات شرکت های سهام عام در یک بورسی که دارای کارایی ضعیف می باشد ارائه می شوند پس این پژوهش در پی این می باشد که مهمترین عوامل اطلاعات تاخیری را برساختار سرمایه مشخص کند و بتواند راهنمای خوبی برای تحقیقات آتی باشد. پس هدف اصلی این پژوهش عبارت می باشد از:

تأثیر سازه ها و متغیرهای تأخیری برساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده و در بورس اوراق بهادار تهران. و اهداف فرعی این پژوهش شامل.

الف) ارتباط ی معنی داری بین سود آوری و ساختار سرمایه یک شرکت هست.

ب) ارتباط ی معنی داری بین نسبت M/B و ساختار سرمایه یک شرکت هست.

ج) ارتباط ی معنی داری بین اندازه شرکت و ساختار سرمایه یک شرکت هست.

د) ارتباط ی معنی داری بین نسبت دارایی های وثیقه ای و ساختار سرمایه یک شرکت هست.

تأثیر سازه ها و متغیرهای تأخیری بر ساختار سرمایه

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید