عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر سازه ها و متغیرهای تأخیری بر ساختار سرمایه

قسمتی از متن پایان نامه :

11-3 برآورد ضرایب رگرسیون و مطالعه فرضیات پژوهش با بهره گیری از نرم افزار spss

نتیجه این آزمون شامل 4 جدول می باشد:

جدول اول: آمار توضیفی متغیرها

در این جدول آمار توصیفی متغیرهای پژوهش مانند تعداد نمونه، مینیمم، ماکزیمم، میانگین و انحراف معیار استاندارد را شامل می گردد.

جدول دوم: نتایج بر ازش مدل رگرسیونی

در این جدول به ترتیب ضریب همبستگی چندگانه، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده، خطای معیار تخمین و نتیجه آزمون دوربین واتسن را ارائه می کند.

جدول سوم: واکاوی واریانس

شیوه کار در رگرسیون به این شکل می باشد که آغاز بایستی معنی داری کل مدل رگرسیون مورد آزمون قرار گیرد که این کار توسط جدول واکاوی واریانس انجام می شود. سپس بایستی معنی داری تک تک ضرایب مستقل مطالعه گردد که این کار با بهره گیری از جدول ضرایب انجام می شود.

در جدول واکاوی واریانس، سطر Regression بیانگر اندازه تغییرات متغیر وابسته می باشد که از طریق متغیرهای مستقل تبیین می گردد. سطر Residual نیز بیانگر اندازه تغییرات متغیر وابسته می باشد که توسط سایر عوامل (تصادفی و اتفاقی) تبیین می گردد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

جدول چهارم: جدول ضرایب مدل رگرسیونی

در این جدول در ستون B به ترتیب مقادیر رگرسیون و مقدار ثابت ارائه شده می باشد بقیه ستون های این جدول شامل این موارد می باشد: خطای معیار ضرایب ستون B، Beta (مقدار استاندارد شده ضرایب که نشان دهنده اندازه تغییر در متغیر وابسته به ازای تغییر به اندازه یک انحراف معیار در متغیر مستقل می باشد)

مفهوم Significance که به اختصار آن را با Sig نشان می دهند اندازه خطایی می باشد که در رد H0 مرتکب می شویم. به گونه کلی می توان گفت:

رد می گردد = if: sig  < a    H0

تایید می گردد = if: sig > a  H0

تایید H0  به این معنی می باشد که بین متغیرهای نسبت  ، اندازه شرکت، نسبت دارایی های وثیقه ای و نسبت سودآوری با ساختار سرمایه ارتباط معنی وجود ندارد.

رد H0 به این معنی می باشد که بین متغیرهای نسبت  ، اندازه شرکت، نسبت دارایی های وثیقه ای و نسبت سودآوری با ساختار سرمایه ارتباط معنی هست.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:

با در نظر داشتن اینکه تحقیقات تجربی نتایج متناقضی را در مورد چگونگی انتخاب ساختار سرمایه برای شرکت ها ارائه داده اند و اطلاعات شرکت های سهام عام در یک بورسی که دارای کارایی ضعیف می باشد ارائه می شوند پس این پژوهش در پی این می باشد که مهمترین عوامل اطلاعات تاخیری را برساختار سرمایه مشخص کند و بتواند راهنمای خوبی برای تحقیقات آتی باشد. پس هدف اصلی این پژوهش عبارت می باشد از:

تأثیر سازه ها و متغیرهای تأخیری برساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده و در بورس اوراق بهادار تهران. و اهداف فرعی این پژوهش شامل.

الف) ارتباط ی معنی داری بین سود آوری و ساختار سرمایه یک شرکت هست.

ب) ارتباط ی معنی داری بین نسبت M/B و ساختار سرمایه یک شرکت هست.

ج) ارتباط ی معنی داری بین اندازه شرکت و ساختار سرمایه یک شرکت هست.

د) ارتباط ی معنی داری بین نسبت دارایی های وثیقه ای و ساختار سرمایه یک شرکت هست.

تأثیر سازه ها و متغیرهای تأخیری بر ساختار سرمایه

پایان نامه - تز - رشته حسابداری